Dominica II Passionis seu in Palmis ~ I. classis


Pássio Dómini nostri Iesu Christi secúndum Matthǽum.
Matt 26:36-75; 27:1-60.

Tunc venit Iesus cum illis in villam, quæ dícitur Gethsémani, et dixit discípulis suis: I. Sedéte hic, donec vadam illuc et orem. C. Et assúmpto Petro et duóbus fíliis Zebedaei, coepit contristári et mæstus esse. Tunc ait illis: I. Tristis est ánima mea usque ad mortem: sustinéte hic, et vigilate mecum. C. Et progréssus pusíllum, prócidit in fáciem suam, orans et dicens: I. Pater mi, si possíbile est, tránseat a me calix iste: Verúmtamen non sicut ego volo, sed sicut tu. C. Et venit ad discípulos suos, et invénit eos dormiéntes: et dicit Petro: I. Sic non potuístis una hora vigiláre mecum? Vigiláte et oráte, ut non intrétis in tentatiónem. Spíritus quidem promptus est, caro autem infírma. C. Iterum secúndo ábiit et orávit, dicens: I. Pater mi, si non potest hic calix transíre, nisi bibam illum, fiat volúntas tua. C. Et venit íterum, et invenit eos dormiéntes: erant enim óculi eórum graváti. Et relíctis illis, íterum ábiit et orávit tértio, eúndem sermónem dicens. Tunc venit ad discípulos suos, et dicit illis: I. Dormíte iam et requiéscite: ecce, appropinquávit hora, et Fílius hóminis tradétur in manus peccatórum. Súrgite, eámus: ecce, appropinquávit, qui me tradet. C. Adhuc eo loquénte, ecce, Iudas, unus de duódecim, venit, et cum eo turba multa cum gládiis et fústibus, missi a princípibus sacerdótum et senióribus pópuli. Qui autem trádidit eum, dedit illis signum, dicens: S. Quemcúmque osculátus fúero, ipse est, tenéte eum. C. Et conféstim accédens ad Iesum, dixit: S. Ave, Rabbi. C. Et osculátus est eum. Dixítque illi Iesus: I. Amíce, ad quid venísti? C. Tunc accessérunt, et manus iniecérunt in Iesum et tenuérunt eum. Et ecce, unus ex his, qui erant cum Iesu, exténdens manum, exémit gládium suum, et percútiens servum príncipis sacerdótum, amputávit aurículam eius. Tunc ait illi Iesus: I. Convérte gládium tuum in locum suum. Omnes enim, qui accéperint gládium, gládio períbunt. An putas, quia non possum rogáre Patrem meum, et exhibébit mihi modo plus quam duódecim legiónes Angelórum? Quómodo ergo implebúntur Scripturae, quia sic oportet fíeri? C. In illa hora dixit Iesus turbis: I. Tamquam ad latrónem exístis cum gládiis et fústibus comprehéndere me: cotídie apud vos sedébam docens in templo, et non me tenuístis. C. Hoc autem totum factum est, ut adimpleréntur Scripturae Prophetárum. Tunc discípuli omnes, relícto eo, fugérunt. At illi tenéntes Iesum, duxérunt ad Cáipham, príncipem sacerdótum, ubi scribæ et senióres convénerant. Petrus autem sequebátur eum a longe, usque in átrium príncipis sacerdótum. Et ingréssus intro, sedébat cum minístris, ut vidéret finem. Príncipes autem sacerdótum et omne concílium quærébant falsum testimónium contra Iesum, ut eum morti tráderent: et non invenérunt, cum multi falsi testes accessíssent. Novíssime autem venérunt duo falsi testes et dixérunt: S. Hic dixit: Possum destrúere templum Dei, et post tríduum reædificáre illud. C. Et surgens princeps sacerdótum, ait illi: S. Nihil respóndes ad ea, quæ isti advérsum te testificántur? C. Iesus autem tacébat. Et princeps sacerdótum ait illi: S. Adiúro te per Deum vivum, ut dicas nobis, si tu es Christus, Fílius Dei. C. Dicit illi Iesus: I. Tu dixísti. Verúmtamen dico vobis, ámodo vidébitis Fílium hóminis sedéntem a dextris virtútis Dei, et veniéntem in núbibus coeli. C. Tunc princeps sacerdótum scidit vestiménta sua, dicens: S. Blasphemávit: quid adhuc egémus téstibus? Ecce, nunc audístis blasphémiam: quid vobis vidétur? C. At illi respondéntes dixérunt: S. Reus est mortis. C. Tunc exspuérunt in fáciem eius, et cólaphis eum cecidérunt, álii autem palmas in fáciem eius dedérunt, dicéntes: S. Prophetíza nobis, Christe, quis est, qui te percússit? C. Petrus vero sedébat foris in átrio: et accéssit ad eum una ancílla, dicens: S. Et tu cum Iesu Galilaeo eras. C. At ille negávit coram ómnibus, dicens: S. Néscio, quid dicis. C. Exeúnte autem illo iánuam, vidit eum ália ancílla, et ait his, qui erant ibi: S. Et hic erat cum Iesu Nazaréno. C. Et íterum negávit cum iuraménto: Quia non novi hóminem. Et post pusíllum accessérunt, qui stabant, et dixérunt Petro: S. Vere et tu ex illis es: nam et loquéla tua maniféstum te facit. C. Tunc coepit detestári et iuráre, quia non novísset hóminem. Et contínuo gallus cantávit. Et recordátus est Petrus verbi Iesu, quod díxerat: Priúsquam gallus cantet, ter me negábis. Et egréssus foras, flevit amáre. Mane autem facto, consílium iniérunt omnes príncipes sacerdótum et senióres pópuli advérsus Iesum, ut eum morti tráderent. Et vinctum adduxérunt eum, et tradidérunt Póntio Piláto praesidi. Tunc videns Iudas, qui eum trádidit, quod damnátus esset, pæniténtia ductus, réttulit trigínta argénteos princípibus sacerdótum et senióribus, dicens: S. Peccávi, tradens sánguinem iustum. C. At illi dixérunt: S. Quid ad nos? Tu vidéris. C. Et proiéctis argénteis in templo, recéssit: et ábiens, láqueo se suspéndit. Príncipes autem sacerdótum, accéptis argénteis, dixérunt: S. Non licet eos míttere in córbonam: quia prétium sánguinis est. C. Consílio autem ínito, emérunt ex illis agrum fíguli, in sepultúram peregrinórum. Propter hoc vocátus est ager ille, Hacéldama, hoc est, ager sánguinis, usque in hodiérnum diem. Tunc implétum est, quod dictum est per Ieremíam Prophétam, dicéntem: Et accepérunt trigínta argénteos prétium appretiáti, quem appretiavérunt a fíliis Israël: et dedérunt eos in agrum fíguli, sicut constítuit mihi Dóminus. Iesus autem stetit ante praesidem, et interrogávit eum præses, dicens: S. Tu es Rex Iudæórum? C. Dicit illi Iesus: I. Tu dicis. C. Et cum accusarétur a princípibus sacerdótum et senióribus, nihil respóndit. Tunc dicit illi Pilátus: S. Non audis, quanta advérsum te dicunt testimónia? C. Et non respóndit ei ad ullum verbum, ita ut mirarétur præses veheménter. Per diem autem sollémnem consuéverat præses pópulo dimíttere unum vinctum, quem voluíssent. Habébat autem tunc vinctum insígnem, qui dicebátur Barábbas. Congregátis ergo illis, dixit Pilátus: S. Quem vultis dimíttam vobis: Barábbam, an Iesum, qui dícitur Christus? C. Sciébat enim, quod per invídiam tradidíssent eum. Sedénte autem illo pro tribunáli, misit ad eum uxor eius, dicens: S. Nihil tibi et iusto illi: multa enim passa sum hódie per visum propter eum. C. Príncipes autem sacerdótum et senióres persuasérunt populis, ut péterent Barábbam, Iesum vero pérderent. Respóndens autem præses, ait illis: S. Quem vultis vobis de duóbus dimítti? C. At illi dixérunt: S. Barábbam. C. Dicit illis Pilátus: S. Quid ígitur fáciam de Iesu, qui dícitur Christus? C. Dicunt omnes: S. Crucifigátur. C. Ait illis præses: S. Quid enim mali fecit? C. At illi magis clamábant,dicéntes: S. Crucifigátur. C. Videns autem Pilátus, quia nihil profíceret, sed magis tumúltus fíeret: accépta aqua, lavit manus coram pópulo, dicens: S. Innocens ego sum a sánguine iusti huius: vos vidéritis. C. Et respóndens univérsus pópulus, dixit: S. Sanguis eius super nos et super fílios nostros. C. Tunc dimísit illis Barábbam: Iesum autem flagellátum trádidit eis, ut crucifigerétur. Tunc mílites praesidis suscipiéntes Iesum in prætórium, congregavérunt ad eum univérsam cohórtem: et exuéntes eum, chlámydem coccíneam circumdedérunt ei: et plecténtes corónam de spinis, posuérunt super caput eius, et arúndinem in déxtera eius. Et genu flexo ante eum, illudébant ei, dicéntes: S. Ave, Rex Iudæórum. C. Et exspuéntes in eum, accepérunt arúndinem, et percutiébant caput eius. Et postquam illusérunt ei, exuérunt eum chlámyde et induérunt eum vestiméntis eius, et duxérunt eum, ut crucifígerent. Exeúntes autem, invenérunt hóminem Cyrenaeum, nómine Simónem: hunc angariavérunt, ut tólleret crucem eius. Et venérunt in locum, qui dícitur Gólgotha, quod est Calváriæ locus. Et dedérunt ei vinum bíbere cum felle mixtum. Et cum gustásset, nóluit bibere. Postquam autem crucifixérunt eum, divisérunt vestiménta eius, sortem mitténtes: ut implerétur, quod dictum est per Prophétam dicentem: Divisérunt sibi vestiménta mea, et super vestem meam misérunt sortem. Et sedéntes, servábant eum. Et imposuérunt super caput eius causam ipsíus scriptam: Hic est Iesus, Rex Iudæórum. Tunc crucifíxi sunt cum eo duo latrónes: unus a dextris et unus a sinístris. Prætereúntes autem blasphemábant eum, movéntes cápita sua et dicéntes: S. Vah, qui déstruis templum Dei et in tríduo illud reædíficas: salva temetípsum. Si Fílius Dei es, descénde de cruce. C. Simíliter et príncipes sacerdótum illudéntes cum scribis et senióribus, dicébant: S. Alios salvos fecit, seípsum non potest salvum fácere: si Rex Israël est, descéndat nunc de cruce, et crédimus ei: confídit in Deo: líberet nunc, si vult eum: dixit enim: Quia Fílius Dei sum. C. Idípsum autem et latrónes, qui crucifíxi erant cum eo, improperábant ei. A sexta autem hora ténebræ factæ sunt super univérsam terram usque ad horam nonam. Et circa horam nonam clamávit Iesus voce magna, dicens: I. Eli, Eli, lamma sabactháni? C. Hoc est: I. Deus meus, Deus meus, ut quid dereliquísti me? C. Quidam autem illic stantes et audiéntes dicébant: S. Elíam vocat iste. C. Et contínuo currens unus ex eis, accéptam spóngiam implévit acéto et impósuit arúndini, et dabat ei bíbere. Céteri vero dicébant: S. Sine, videámus, an véniat Elías líberans eum. C. Iesus autem íterum clamans voce magna, emísit spíritum.
Hic genuflectitur, et pausatur aliquantulum.
Et ecce, velum templi scissum est in duas partes a summo usque deórsum: et terra mota est, et petræ scissæ sunt, et monuménta apérta sunt: et multa córpora sanctórum, qui dormíerant, surrexérunt. Et exeúntes de monuméntis post resurrectiónem eius, venérunt in sanctam civitátem, et apparuérunt multis. Centúrio autem et qui cum eo erant, custodiéntes Iesum, viso terræmótu et his, quæ fiébant, timuérunt valde, dicéntes: S. Vere Fílius Dei erat iste. C. Erant autem ibi mulíeres multæ a longe, quæ secútæ erant Iesum a Galilaea, ministrántes ei: inter quas erat María Magdaléne, et María Iacóbi, et Ioseph mater, et mater filiórum Zebedaei. Cum autem sero factum esset, venit quidam homo dives ab Arimathaea, nómine Ioseph, qui et ipse discípulus erat Iesu. Hic accéssit ad Pilátum, et pétiit corpus Iesu. Tunc Pilátus iussit reddi corpus. Et accépto córpore, Ioseph invólvit illud in síndone munda. Et pósuit illud in monuménto suo novo, quod excíderat in petra. Et advólvit saxum magnum ad óstium monuménti, et ábiit.

Then Jesus came with them into a country place which is called Gethsemani; and He said to His disciples: J. Sit you here, till I go yonder and pray. C. And taking with Him Peter and the two sons of Zebedee, He began to grow sorrowful and to be sad. Then He saith to them: J. My soul is sorrowful even unto death; stay you here and watch with Me. C. And going a little further, He fell upon His face, praying and saying: J. My Father, if it be possible, let this chalice pass from Me; nevertheless, not as I will, but as Thou wilt. C. And He cometh to His disciples, and findeth them asleep. And He saith to Peter: J. What! Could you not watch one hour with Me? Watch ye, and pray that ye enter not into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. C. Again the second time, He went and prayed, saying: J. My Father, if this chalice may not pass away, but I must drink it, Thy will be done. C. And He cometh again, and findeth them sleeping, for their eyes were heavy. And leaving them, He went again and He prayed the third time, saying the self-same word. Then He cometh to His disciples, and saith to them: J. Sleep ye now and take your rest; behold, the hour is at hand, and the Son of Man shall be betrayed into the hands of sinners. Rise, let us go; behold, he is at hand that will betray Me. C. As He yet spoke, behold Judas, one of the twelve, came, and with him a great multitude with swords and clubs, sent from the chief priests and the ancients of the people. And he that betrayed Him gave them a sign, saying: S. Whomsoever I shall kiss, that is He; hold Him fast. C. And forthwith coming to Jesus, he said: S. Hail, Rabbi. C. And he kissed Him. And Jesus said to him: J. Friend, whereto art thou come? C. Then they came up and laid hands on Jesus, and held Him. And behold one of them that were with Jesus, stretching forth his hand, drew out his sword, and striking the servant of the high priest, cut off his ear. Then Jesus saith to him: J. Put up again thy sword into its place; for all that take the sword shall perish with the sword. Thinkest thou that I cannot ask My Father, and He will give Me presently more than twelve legions of Angels? How then shall the Scriptures be fulfilled, that so it must be done? C. In that same hour Jesus said to the multitudes: J. You are come out, as it were to a robber, with swords and clubs to apprehend Me. I sat daily with you, teaching in the temple, and you laid not hands on Me. C. Now all this was done that the Scriptures of the prophets might be fulfilled. Then the disciples, all leaving Him, fled. But they holding Jesus led Him to Caiphas the high priest, where the scribes and the ancients were assembled. And Peter followed Him afar off, even to the court of the high priest. And going in, he sat with the servants, that he might see the end. And the chief priests and the whole council sought false witness against Jesus, that they might put Him to death. And they found none, whereas many false witnesses had come in. And last of all there came two false witnesses; and they said: This man said, I am able to destroy the temple of God, and after three days to rebuild it. And the high priest, rising up, said to Him: S. Answerest Thou nothing to the things which these witness against Thee? C. But Jesus held His peace. And the high priest said to Him: S. I adjure Thee by the living God, that Thou tell us if Thou be the Christ the Son of God. C. Jesus saith to him: J. Thou hast said it. Nevertheless I say to you, hereafter you shall see the Son of Man sitting on the right hand of the power of God, and coming in the clouds of heaven. C. Then the high priest rent his garments, saying: S. He hath blasphemed; what further need have we of witnesses? Behold, now you have heard the blasphemy. What think you? C. But they answering, said: S. He is guilty of death. C. Then they did spit in His face and buffeted Him; and others struck His face with the palms of their hands, saying: S. Prophesy unto us, O Christ, who is he that struck Thee? C. But Peter sat without in the court, and there came to him a servant maid, saying: S. Thou also wast with Jesus the Galilean. C. But he denied it before them all, saying: S. I know not what thou sayest. C. And as he went out of the gate, another maid saw him, and she saith to them that were there: S. This man also was with Jesus of Nazareth. C. And again he denied it with an oath: S. I know not the man. C. And after a little while, they came that stood by and said to Peter: S. Surely thou also art one of them; for even thy speech doth discover thee. C. Then he began to curse and to swear that he knew not the man; and immediately the cock crew. And Peter remembered the words of Jesus which He had said: before the cock crow, thou wilt deny Me thrice. And going forth, he wept bitterly. And when morning was come, all the chief priests and ancients ofthe people took counsel against Jesus, that they might put Him to death. And they brought Him bound, and delivered Him to Pontius Pilate the governor. Then Judas, who betrayed Him, seeing that He was condemned, repenting himself, brought back the thirty pieces of silver to the chief priests and ancients, saying: S. I have sinned in betraying innocent blood. C. But they said: S. What is that to us? Look thou to it. C. And casting down the pieces of silver in the temple, he departed, and went and hanged himself with a halter. But the chief priests having taken the pieces of silver, said: S. It is not lawful to put them into the corbona, because it is the price of blood. And after they had consulted together, they bought with them the potter's field, to be a burying-place for strangers. For this cause that field was called Haceldama, that is, the field of blood, even to this day. Then was fulfilled that which was spoken by Jeremias the prophet, saying: And they took the thirty pieces of silver, the price of Him that was prized, whom they prized of the children of Israel: and they gave them unto the potter's field, as the Lord appointed to me. And Jesus stood before the governor, and the governor asked Him, saying: S.Art Thou the King of the Jews? C. Jesus saith to him: J. Thou sayest it. C. And when He was accused by the chief priests and ancients, He answered nothing. Then Pilate saith to Him: S. Dost not Thou hear how great testimonies they allege against Thee? C. And He answered to him never a word, so that the governor wondered exceedingly. Now upon the solemn day the governor was accustomed to release to the people one prisoner, whom they would. And he had then a notorious prisoner that was called Barabbas. They therefore being gathered together, Pilate said: S. Whom will you that I release to you: Barabbas, or Jesus that is called Christ? C. For he knew that for envy they had delivered Him. And as he was sitting in the place of judgment his wife sent to him, saying: S. Have thou nothing to do with that just man, for I have suffered many things this day in a dream because of Him. C. But the chief priests and ancients persuaded the people that they should ask Barabbas, and make Jesus away. And the governor answering, said to them: S. Whither will you of the two to be released unto you? C. But they said: S. Barabbas. C. Pilate saith to them: S. What shall I do then with Jesus that is called Christ? C. They all call: S. Let Him be crucified. C. The governor said to them: S. Why, what evil hath He done? C. But they cried out the more, saying: S. Let Him be crucified. C. And Pilate seeing that he prevailed nothing, but that rather a tumult was made, taking water washed his hands before the people, saying: S. I am innocent of the blood of this just man; look you to it. C. And the whole people answering, said: S. His blood be upon us and upon our children. C. Then he released to them Barabbas, and having scourged Jesus, delivered Him unto them to be crucified. Then the soldiers of the governor, taking Jesus into the hall, gathered together unto Him the whole band; and stripping Him they put a scarlet cloak about Him. And platting a crown of thorns they put it upon His head and a reed in His right hand. And bowing the knee before Him, they mocked Him, saying: S. Hail, King of the Jews. C. And spitting upon Him, they took the reed and struck His head. And after they had mocked Him, they took off the cloak from Him, and put on Him His own garments, and led Him away to crucify Him. And going out, they found a man of Cyrene, named Simon; him they forced to take up His cross. And they came to the place that is called Golgotha, which is, the place of Calvary. And they gave Him wine to drink mingled with gall; and when He had tasted He would not drink. And after they had crucified Him, they divided His garments, casting lots; that it might be fulfilled which was spoken by the prophet, saying: They divided My garments among them, and upon my vesture they cast lots. And they sat and watched Him. And they put over His head His cause written: This is Jesus the King of the Jews. Then were crucified with Him two thieves; one on the right hand and one on the left. And they that passed by blasphemed Him, wagging their heads, and saying: S. Vah, Thou that destroyest the temple of God and in three days dost rebuild it, save Thine own self. If Thou be the Son of God, come down from the cross. C. In like manner also the chief priests with the scribes and ancients, mocking, said: S. He saved others, Himself He cannot save; if He be the king of Israel, let Him now come down from the cross, and we will believe Him; He trusted in God, let Him now deliver Him if He will have Him; for He said: I am the Son of God. C. And the self-same thing the thieves also that were crucified with Him reproached Him with. Now from the sixth hour there was a darkness over the whole earth, until the ninth hour. And about the ninth hour, Jesus cried out with a loud voice, saying: J. Eli, Eli, lamma sabacthani? C. That is: J. My God, My God, why hast Thou forsaken Me? C. And some that stood there and heard said: S. This man calleth Elias. C. And immediately one of them running took a sponge and filled it with vinegar and and gave Him to drink. And the others said: S. Let be; let us see whether Elias will come to deliver Him. C. And Jesus again crying with a loud voice, yielded up the ghost.
Here all kneel and pause for a few moments.
And behold the veil of the temple was rent in two from top even to the bottom; and the earth quaked and the rocks were rent; and the graves were opened, and many bodies of the saints that had slept arose, and coming out of the tombs after His resurrection, came into the holy city, and appeared to many. Now the centurion and they that were with him watching Jesus, having seen the earthquake and the things that were done, were sore afraid, saying: S. Indeed this was the Son of God. C. And there were there many women afar off, who had followed Jesus from Galilee, ministering unto Him: among whom was Mary Magdalen, and Mary the mother of James and Joseph, and the mother of the sons of Zebedee. And when it was evening, there came a certain rich man of Arimathea, named Joseph, who also himself was a disciple of Jesus. He went to Pilate and asked the body of Jesus. Then Pilate commanded that the body should be delivered. And Joseph taking the body wrapt it up in a clean linen cloth, and laid it in his own new monument, which he had hewed out in a rock. And he rolled a great stone to the door of the monument and went his way.
Dominica II Passionis seu in Palmis ~ I. classis Dominica II Passionis seu in Palmis ~ I. classis Reviewed by Francisco Nascimento on 12:09 Rating: 5

Nenhum comentário:

Tecnologia do Blogger.